Hyvinvointiblogi Ilo Elää

MITEN KUNTOUTTAVA SOSIAALIPEDAGOGINEN HEVOSTOIMINTA AUTTAA ADHD:HEN?

Maanantai 13.8.2018 klo 17.12 - KM, PsK, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Jaana Laurinvaara

Miltä sinusta tuntuisi, jos päässäsi soisi samanaikaisesta 3 – 4 radiokanavaa? Tältä saattaa tuntua henkilön pään sisällä, jolla on ADHD.

 

sosped_ja_ADHD2.jpg

 

Mikä on ADHD?

ADHD on neurologinen häiriö, joka vaikuttaa ihmisen kykyyn säädellä aktiivisuuttaan, tarkkaavaisuuttaan, keskittymistään ja impulsiivisuuttaan. Sekä aikuisilla että lapsilla  ADHD:hen liittyy myös sosiaalisten taitojen ja tunteiden säätelyn vaikeutta. ADHD saattaa vaikeuttaa myös asioiden muistamista, suunnittelua ja toteuttamista. Toisaalta ADHD:n omaavilla saattaa olla vilkas mielikuvitus ja paljon leikkimielisyyttä.

 

ADHD:stä kärsivä ei ole laiska tai saamaton

ADHD:llä ei ole mitään tekemistä laiskuuden, saamattomuuden tai tyhmyyden kanssa. ADHD oireet alkavat jo lapsuudessa ja saattaa käydä niinkin, että ADHD diagnosoidaan vasta aikuisiällä, mikä on usein helpotus ko. henkilölle, sillä elämää vaikeuttaville tekijöille löytyy selitys ja myös apua.

 ADHD:lle sukua on ADD, joka on tarkkaavuushäiriö ilman ylivilkkautta. Tällöin henkilö kärsii päänsisäisestä levottomuudesta, eikä pysty sen takia keskittymään esim. koulussa.

 

ADHD-valmennus sosiaalipedagogisen hevostoiminnan keinoin

Sosiaalipedagoginen hevostoiminta on talliympäristössä hevosten kanssa tapahtuvaa toiminnallista kuntoutusta, jota ohjaa koulutettu ammattihenkilö, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja. Sosiaalipedagogista hevostoimintaa voidaan toteuttaa käytännössä hyvin eri tavoin riippuen ohjaajan muusta ammatillisesta koulutuksesta ja työkokemuksesta.

Kuntouttava sosiaalipedagoginen hevostoiminta on yleensä hyvin motivoiva kuntoutusmuoto ja hoitoon sitoudutaan hyvin. Toiminta suunnitellaan juuri kyseiselle asiakkaalle vastaamaan hänen tarpeisiinsa. Myös pienryhmiä voidaan käyttää, jolloin vertaistuki tuo oman myönteisen lisävaikutuksensa.

Yleensä ADHD-kuntoutuja käy kuntouttavassa hevostoiminnassa 1 krt / vko. Jo 10 kerran jakso helpottaa ADHD-oireista kärsivän henkilön elämää.

 

Talliympäristö ja hevoset auttavat keskittymään

Talliympäristössä hevosen läsnäolo auttaa keskittymään ja kehittämän impulssikontrollia. Omatoiminen tekeminen, missä onnistuu, vahvistaa yksilön käsitystä itsestään osaavana ja pystyvänä yksilönä ja itsetunto vahvistuu.  Talliympäristössä pääsee itse tekemään ja kokemaan. Toiminnan kautta oppiminen sopii henkilölle, jolla on vaikeutta keskittyä ja pitää tarkkaavaisuutta yllä. Talliympäristö tarjoaa hyvän, korjaavan kokemuksen. Henkilö saa myönteisiä elämyksiä ja onnistumisen kokemuksia toimiessaan talliympäristössä.

 

Kuntouttava sosiaalipedagoginen hevostoiminta kehittää vuorovaikutus- ja sosiaalisia taitoja

Talliympäristössä asiakas on vuorovaikutuksessa sekä hevosen että ohjaajan kanssa. Kuntouttava sosiaalipedagoginen hevostoiminta tukee hyvin sosiaalisten taitojen harjoittelua. Kaikki haluavat  toimia mielellään hevosen hyvinvointia edistävällä tavalla.

Sääntöjen noudattaminen voi olla haastavaa keskittymiskyvyn puutteesta kärsivälle. Tallissa säännöt ovat hevosten hyvinvoinnin vuoksi tärkeitä ja asiakas oppii muistamaan, että tallissa liikutaan rauhallisesti ja vältetään huutamista, jotta hevonen ei pelästy.

Kuntouttavassa soisaalipedagogisessa hevostoiminnassa pääsee vahvistamaan myös toiminnan ohjauksen taitoja esim. hevosta harjaamalla ja varustamalla toimintaaa varten. Maastakäsin työskentely parantaa kehotietoisuutta, mikä helpottaa itsen erottamista muista ja auttaa ymmärtämään muiden ihmisten toimintoja, ajatuksia ja tunteita.

 

Välittömästi annettu palaute on parasta

Hevosten kanssa toimiessa saa välittömästi palautetta sekä hevoselta että ohjaajalta, mikä on tehokasta verrattuna viivästetysti annettuun palautteeseen. Lasten ja nuorten kohdalla välittömästi annetulla sekä myönteisellä palautteella on erittäin suuri merkitys.

Normaali koululuokka saattaa olla vähemmän motivoiva ympäristö keskittymisvaikeuksia omaavalle nuorelle, mutta talliympäristössä tehtävät pilkotaan riittävän pieniin palasiin ja valitaan siten, että jokainen saa onnistumisen elämyksiä. Talliympäristössä ja hevosten kanssa kehittyvät myös ongelmanratkaisutaidot, mistä on suurta hyötyä arkielämässä.

Hevosen kanssa on helppo olla vuorovaikutuksessa. Hevonen vastaa ihmiselle välittömästi. Kun vuorovaikutus hevosen ja ohjaajan kanssa on talliympäristössä luontevaa, siirtyy tämä toimintamalli myös talliympäristön ulkopuoliseen maailmaan.

 

Miten kuntouttavan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ADHD-valmennukseen pääsee?

Kuntouttavaan sosiaalipedagogiseen hevostoimintaan voi hakeutua itse ottamalla yhteyttä Ilo Elää Hyvinvointitallille (sähköpostiosoite jaana@iloelaa.fi).

Suurin osa ADHD-valmennuksessa olevista on itsemaksavia. Osa alle 18 -vuotiaista voi saada tukea kunnalta, ns. harrasterahana tai maksusitoumuksen oman sosiaalityöntekijän kautta. Kaiken kaikkiaan kuntouttava sosiaalipedagoginen hevostoiminta on erittäin kustannustehokas kuntoutumisen muoto.

 

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan kuntouttavan sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ADHD-valmennukseen Ilo Elää tallille!

Varaa oma tutustumisaikasi jaana@iloelaa.fi.

 

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: ADHD, ADD, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, ADHD-valmennus

Hevonen opettaa tunnetaitoja ja avaa mielen lukot

Torstai 19.7.2018 - KM, PsK, sosiaalipedagogisen hevostoiminnan ohjaaja Jaana Laurinvaara

Kiinnostus hevosen ja talliympäristön käyttämiseen vuorovaikutus- ja tunnetaitojen kehittämisessä sekä mielenterveydellisessä kuntoutuksessa on Suomessa tällä hetkellä nousussa.  Hevosavusteisella kuntoutuksella tarkoitetaan koulutetun toiminnan ohjaajan ja hevosen yhdessä asiakkaan/asiakkaiden kanssa toteuttamaa kokonaisvaltaista, suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa talliympäristössä.

Miten muutos / kuntoutuminen tapahtuu hevosavusteisessa toiminnassa?

Hevosavusteisen psykososiaalisen kuntoutuksen tavoitteet voivat olla mielen kuntoutumisen lisäksi kasvatuksellisia. Hevosavusteinen kuntoutus on prosessi, jossa käytetään apuna asetettujen tavoitteiden saavuttamiseksi hevosen hoitamista ja hevosen maastakäsittelytehtäviä sekä erilaisia tallitöitä ja ratsain toteutettuja harjoitteita ammattitaitoisen toiminnan ohjaajan vetämänä. Ratsastustaito tai aikaisempi hevoskokemus ei ole tarpeen, eikä ratsastustaidon kehittämiseen edes välttämättä pyritä. Kyseessä on siis toiminta, jossa ihminen on mukana koko kehollaan ja mielellään. Heikompikaan fyysinen kunto tai kömpelyys eivät ole este, sillä ne kehittyvät toiminnan edetessä.

Heidi_ja_Vili_pakattu_www.jpg

Asiakkaan kuntoutuminen tapahtuu koulutetun ammattihenkilön ohjaaman prosessin avulla, jossa asiakas on itse tapahtumien keskiössä ja vaikuttaa oleellisesti prosessin kulkuun. Olennaista on aito vuorovaikutus (dialogi) ja asiakkaan omien resurssien mobilisointi. Toiminnallinen Ilo Elää Hevostoiminta pohjautuu sosiaalipedagogiseen ajatteluun ja sen ohjaajana toimii koulutettu SOSPED hevostoiminnan ohjaaja sekä kasvatustieteiden maisteri ja psykologian kandidaatti Jaana Laurinvaara. Hevostoiminta toteutetaan viihtyisällä Ilo Elää Hyvinvointitallilla (Suomen Ratsastajainliiton jäsentalli) Kirkkonummen Oitmäessä.

Vuorovaikutus on avainsana

Talliympäristössä on suuri elämyksellisen kokemisen voima. Elämysten avulla yksilö saa tukea henkilökohtaiselle kasvulleen ja oppii luontevaa vuorovaikutusta. Ilo Elää Hevostoiminta on hyvä menetelmä sosiaalisten taitojen opetteluun ja vahvistamiseen kaiken ikäisille. Toimiminen talliympäristössä tapahtuu aina vuorovaikutuksessa eläinten ja ihmisten kanssa. Hevonen ja toiminnan ohjaaja toimivat peilinä ja keskustelun avaajina erilaisten tunteiden ja tuntemusten noustessa esiin. Tunne- ja vuorovaikutustaitoihin perehtyneen ohjaajan avulla osallistuja oppii tunnistamaan, sanoittamaan, käsittelemään ja ulkoistamaan erityyppisiä tunteita.

Itseensä tutustuminen kannattaa

Kuntoutettavan tapaaminen talliympäristössä eroaa huomattavasti normaalista vastaanottotilassa tapahtuvasta tapaamisesta. Kommunikaatio koetaan usein helpommaksi ja keskustelu lähtee vaivatta käyntiin. Yhden tapaamisen kokonaispituus on tavallisesti puolitoista tuntia. Hevostalli ympäristöineen muodostaa ikään kuin pienoismaailman, jossa toiminnan ohella tunteet ja mielikuvat elävät vahvasti ja ohjaajan tulkitsemina lisäävät asiakkaan ymmärrystä itsestään.

Onnistumisen kokemuksia ja mielihyvää

Elämykset, oman itsensä voittaminen ja onnistumisen kokemukset nostavat esiin voimakkaita positiivisia tunteita. Ne tuottavat mielihyvää ja antavat voimavaroja elämän ongelmista selviämiseen. Elämysten käyminen läpi ohjaajan kanssa tai ryhmässä ja elämyksistä johdetut keskustelut ovat osa sosiaalista oppimisprosessia. Yhdessä jaettu ja koettu saa aikaan voimakkaan yhteenkuuluvaisuuden tunteen.

Elämän ohjat omiin käsiin

Ilo Elää Hevostoiminnassa lähdetään liikkeelle siitä, että asiakas on viime kädessä itse oman elämänsä asiantuntija ja hän toimii kykyjensä mukaan aktiivisessa roolissa hevosen kanssa ja erilaisissa tallitoiminnoissa. Tämän toiminnan ohella ja juuri sen innoittamana hän etsii itse ratkaisuja oman elämänsä pulmakysymyksiin hevostoiminnan ohjaajan ja kanssaihmisten tukiessa häntä. Saadut onnistumisen kokemukset kantavat vähitellen hevostoiminnan ulkopuolelle ja mahdollistavat muutoksen myös muissa toiminnoissa ja yksilön identiteetissä. Vähitellen asiakas ottaa oman elämänsä ohjat sananmukaisesti omiin käsiinsä. Asiakkaan ja hevosen vuorovaikutusta havainnoimalla voi ammattitaitoinen ohjaaja nähdä tämän prosessin hienovaraisen kulun ja kannustaa asiakasta oikea-aikaisesti.

Haluaisitko kokea hevosavusteisen toiminnan tuoman mielihyvän?

Lämpimästi tervetuloa tutustumaan Ilo Elää hevostoiminnan moniin mahdollisuuksiin Kirkkonummen Oitmäkeen. Hevostoiminnan vaikuttavuus arjessa on jotain, mikä pitää itse kokea, sitä on vaikea sanoin kuvailla muille.

Kuntouttavan hevostoiminnan ensimmäinen käynti (tutustumiskäynti) maksaa 39,50 eur./ 60 min. , jolloin pääset hyvin tutustumaan kuntouttavaan hevostoimintaan käytännössä. Tällöin teemme jo "töitä" hevosen kanssa.

 TÄSTÄ voit varata tutustumisajan tai puh. 040 161 8895. Lämpimästi tervetuloa :)

Kommentoi kirjoitusta. Avainsanat: hevosterapia, kuntouttava hevostoiminta, sosiaalipedagoginen hevostoiminta, tunneäly, tunnetaidot, vuorovaikutustaidot